Halon

Halon (broomtrifluormethaan) is voor de luchtvaart nog steeds een onmisbaar blusmiddel. Maar omdat halonen de ozonlaag aantasten, hebben vrijwel alle wereldlanden in 1987 het Montreal Protocol ondertekend en zich verplicht tot het stoppen van de productie ervan.

Vanaf 1 januari 2004 is het gebruik van halonen in brandblusapparaten en brandbeveiligingssystemen in Nederland en België verboden. Bedrijven die nog Halon in hun bezit hebben, zijn in overtreding maar krijgen de gelegenheid dit ongestraft in te leveren bij de Halonbank waarin de SK FireSafety Group participeert. Wij dragen dan zorg voor een verantwoorde inname en correcte verslaglegging aan de Inspectie Leefomgeving & Transport. In Nederland zijn wij de enige partij die Halon mag innemen, opslaan, regenereren en leveren.

Tot 2040 mag Halon nog worden ingezet voor toepassingen waarvoor geen alternatief blusmiddel bestaat en die vinden we met name in de luchtvaart en bij defensie. Vliegtuigen, onderzeeboten en pantservoertuigen zijn kleine ruimten waar andere blusmiddelen ongeschikt zijn omdat ze schadelijk zijn voor mensen, teveel overlast veroorzaken of simpelweg te groot of te zwaar zijn. Doordat Halon op chemische wijze ingrijpt in het brandproces is weinig blusmiddel nodig voor een snel effect. Daarbij is het niet-geleidend, niet-vluchtig en laat het geen residu na. Een heel specifieke toepassing is het gebruik van Halon door F16’s. In gevechtssituaties gebruiken deze jachttoestellen Halon om hun vleugeltanks bij te vullen, zodat er in deze geleidelijk leger wordende ruimten geen ontvlambare kerosinedamp achterblijft.

Hugen levert Halon aan de burgerluchtvaart en aan de strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht van Nederland en de VS. Omdat het gebruik van Halon sterk afneemt, verdwijnt ook de kennis over dit gas en de verwante apparatuur. Hugen treedt dan ook steeds vaker op als adviseur op dit terrein.

Want to know more about halon?

  • Hugen
  • Noordoost-Nederland
  • Henk Hermsen
  • +31 (0)26-3033349
  • info@hugen.com